VPS 上运行 NT3.51 / NT4.0

/ 0评 / 0

对,你没看错,不是开玩笑

在Windows下安装系统. https://qemu.weilnetz.de/

在Linux上运行系统:

NT3.51

qemu-system-i386 -machine type=isapc -m 64 -cpu "486" -vga cirrus -serial vc -parallel vc -name "NT3" -drive "file=NT3.qcow2,index=0,media=disk" -boot order=c,menu=off -net user,hostfwd=tcp::80-:80 -net nic,macaddr=52-54-00-64-37-5C,model=ne2k_isa,addr=0x300 -display none -daemonize

NT4.0

qemu-system-i386 -m 128 -cpu "pentium3" -vga cirrus -serial vc -parallel vc -name "NT4" -drive "file=NT4.qcow2,index=0,media=disk" -boot order=c,menu=off -net user,hostfwd=tcp::80-:80 -net nic,macaddr=52-54-00-64-37-5C,model=ne2k_pci -display none -daemonize

密码都是xxoo,如果需要图形化请调整启动参数,默认就是塞后台暴露一个IIS服务.

由于是纯软件模拟,所以CPU消耗自然不低(当然这是相对的),

系统镜像下载地址:

https://api.taterli.cyou/files/NT3.qcow2

https://api.taterli.cyou/files/NT4.qcow2

https://drive.google.com/drive/folders/1d4s2AJ_6bZIyOrWrStWG7UIIpHFtmxzM?usp=share_link

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注