Tensorflow 自构建无指令集要求版

/ 0评 / 0

运行会相当的慢,但是不依赖任何指令集,SSE什么都不要,但是资源确实占用不大,为了在某些古老OVZ机上运行,没办法.

构建方法:

bazel build -c opt --copt="-mtune=generic" --copt="-march=x86-64" //tensorflow/tools/pip_package:build_pip_package
./bazel-bin/tensorflow/tools/pip_package/build_pip_package /tmp/tensorflow_pkg

下载连接:

https://api.taterli.cyou/files/tensorflow-2.13.0-cp310-cp310-linux_x86_64.whl

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注